Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

שעות הפעילות בבית הספר לכדור מים

עם תחילת שנת הלימודים ביום שני 3/9/18, חוזר בית הספר לשחייה וכדור מים לפעול בימים שני שלישי ורביעי בין השעות 17:00-20:00, בהתאם לגיל ורמת השחייה .  להלן תוכנית הפעילות החדשה:

אימונים  בימי ג' מפגש אחד בשבוע

שעה מדריך גילאים
17:00-17:45 מאהרן 5-6
17:00-17:45 עופר

5-6

17:00-17:45 אדם 7-8
17:00-17:45 דן 8-9
17:45-18:30 מאהרן 5-6
17:45-18:30 עופר 7-8
17:45-18:30 אדם 7-8
17:45-18:30 דן 8-9
18:30-19:15 מאהרן 9-10
18:30-19:15 עופר 9-10
19:00-20:00 (ג'+ש) אופיר 13-15

אימונים  בימי ב' ו ד'- פעמיים בשבוע 

שעה מדריך גילאים
16:30-17:15 מאהרן 8-9
17:15-18:00 מאהרן 5-6
17:00-18:00 מתן 6-7
17:00-18:00 זיו 7-8
17:00-18:00 דן 9-10
18:00-19:00 זיו 8-9
18:00-19:00 אדם 9-10
18:00-19:00 מתן 8-10(בנות)
18:00-19:00 אלדד 9-10
19:00-20:00 אדם 10-11
19:00-20:00 דן 10-11
19:00-20:00 מתן 10-12(בנות)